Sunday, November 13, 2016

అన్నమయ్య అక్షర దీపావళి- 24 వ సంపుటము 123వ కీర్తన (12-11-2016) రమణి జవ్వనము రామరాజ్య మిక అమరఁగ నిటు గొనియాడరె చెలులు ॥పల్లవి॥ కాంతకుచంబుల ఘనదుర్గంబులు కాంతి జక్కనలు గజబలిసె పొంతనె పిఱుఁదనుపులినపుఁదిప్పలు మంతుకెక్కె నదె మదనుఁడు బలిసె ॥రమ॥ ఈ క్రీడించునట్టి , అందమయిన స్త్రీ (రమణి) పదునాఱేండ్లకు మీఁది ప్రాయము, యౌవనము. (జవ్వనము)ఇకపై సుఖసంతోషములు - సుభిక్షము గల రాజ్యము. (రామరాజ్యము) ఒప్పునట్లుగా (అమరగ) నేను చెప్పినట్లుగా రామరాజ్యమని చెలులు పొగడండి. కోరదగిన ఈ స్రీ (కాంత) స్తనములలో గొప్పవైన కోటలుచక్కని కాంతి కలిగిన అందాలు (కాంతి జక్కనలు) మిక్కిలిగా బలిసాయి( గజబలిసె) దగ్గరనె (పొంతనె) వెనుకగా ( పిఱుఁదను) ఇసుకదిబ్బలు (పులినపుఁదిప్పలు)ప్రసిద్ధికి ఎక్కాయి. (మంతుకెక్కె) అదుగో మన్మథుడు బలిసాడు.

No comments: