Thursday, November 10, 2016


అన్నమయ్య అక్షర దీపావళి- 20 వ సంపుటము  158వ కీర్తన  (11-11-2016)

పల్లవి:     విన్నపమిదెపో వింటివో వినవో కాని
                కన్ను గిరిపే వేమికారణమో కాని

.1:        మాఁటలివి మంచివేపో మనసే తెలియఁగాని
                ఆఁటదానఁ బుణ్యపాప మది నీదేపో
                నాఁటిన సెలవులను నవ్వులు నవ్వే నిది యౌఁబో
                యేఁటికౌఁతా వెనకముం దెంచలేము గాని

తాత్పర్యము

పల్లవి:

ఓ వేంకటేశ్వరా !

          నువ్వు విన్నావో, వినలేదో నాకు తెలియదు కాని  ఇదే  నా విన్నపము.

          అదేంటయ్యా ! నేను విన్నవిస్తుంటే కళ్లు తిప్పుతూ సంజ్ఞచేస్తున్నావు

.1:        ఇదుగో నామాటలు మంచివే ..నీ మనస్సే నాకు తెలియటం లేదు.

                ఆడదానిని. ఏమి జరిగినా  పుణ్యము, పాపము నీదే . గుర్తు పెట్టుకో.

                ఆ పెదవుల మూలలలో నవ్వుతావేమిటయ్యా !

                ఏది ముందో, ఏది వెనకో ఎంచుకోలేక పోతున్నాము.
No comments: