Wednesday, October 12, 2016


శ్రీలలితా ధీనిహితా దీప్తి శోభితా    తాత్పర్య విశేషాలు   
12-10-2016
Namaste gurugaruu                        
Baunnara                                                 
Chala kalam tarvatha meeku msg cheydam jarugtondi                        
Ivala Sri ganapti sachidananda swamiji ashram lo program unnadi                        
Ikda sudden ga ee paina pampina paata ki cheymaru                        
: Meeru deniki veelaithe artham pampagalaru
                                                                -lalitaha sindhuri
-------------------------------------------------------------------------------------------
శ్రీలలితా ధీనిహితా దీప్తి శోభితా    తాత్పర్య విశేషాలు                    
పల్లవి:
శ్రీలలితా ధీనిహితా దీప్తి శోభితా
విశ్వరూప విలసితా పాతు భావితా
చరణం:
భేదదృష్టి వారణైక దక్ష సుమతిదా
సా విశాల నయనికా కాశికా గతా             …1
కామకోటి భూత మోక్ష దాన సునిపుణా
సా హి కామ నయనికా కాంచికాస్థితా         …2
యా పుం ....నాగ వరా ....ళీ -రివృతిగా
గజలక్ష్మీ కమలగా సైవ భాసురా              …3
దత్తపీఠ మందిరా సౌఖ్య వితరణా
శ్రీగురుర్హి సచ్చిదానంద రూపిణీ                …4
                                                (రాగం: పున్నాగవరాళి తాళం: ఆది)
తాత్పర్యము
శ్రీలలితాదేవీ !  నువ్వు ధీనిహితా  బుద్ధి యందు ఉంచబడినదానివి. నువ్వు కాంతిచే , వెలుగుచే శోభించేదానివి.
నువ్వు ప్రపంచ వ్యాప్తమైన స్వరూపముతో విలసిల్లుదానివి. ధ్యానం వలన తెలియబడు నువ్వు  నన్ను రక్షించెదవు గాక !
విశేషాలు
1. శుశ్రూష, 2. శ్రవణం, 3. గ్రహణం, 4. ధారణ, 5. ఊహ, 6. అపోహ, 7. అర్థజ్ఞానం, 8. తత్త్వజ్ఞానం. ఇవి బుద్ధి ధర్మాలు.
చరణాలు
                                                          1
మా లో  ఉన్న  భేద దృష్టిని పోగొట్టు ఏకైక నేర్పరివి. సద్బుద్ధిని ప్రసాదించుదానివి
అటువంటి ఆ లలితాదేవి విశాలమైన నయనములు  కలిగినదై కాశీ నగరములో విశాలాక్షిగా ఉన్నది.
విశేషాలు
స్వగతం, సజాతీయం, విజాతీయం అనే మూడింటిని భేద త్రయం అన్నారు. ఒక చెట్టుకు కొమ్మలు, పూలు, కాయలు వేర్వేరుగా ఉన్నట్లు ఏకం, ఏవ, అద్వితీయం అనే మూడు పదాలు వేర్వేరైనా ‘‘ఏకమేవాద్వితీయం’’ అనే ఛాందోగ్య శ్రుతి వచనంగా మనకు లభించాయి. ఇందులోఏకం, ‘స్వగతం, ‘ఏవసజాతీయ భేద రాహిత్యం, ‘అద్వితీయంవిజాతీయ భేద రాహిత్యాన్ని సూచిస్తున్నాయి. నాపరాయి, గులకరాయి రెండూ రాళ్లే అయినా వాటిలో తేడా ఉంది. అది సజాతీయ భేదం. రాయి వేరు, చెట్టు వేరు. అది విజాతీయ భేదం.
                                                                2
కామకోటి భూత మోక్ష దాన సునిపుణా
సా హి కామ నయనికా కాంచికాస్థితా  
ఓ లలితాదేవి! సకలచరాచర భూతరాశికి మోక్ష దానము ఇచ్చుటలో నువ్వు చాలా నేర్పరివి
అటువంటి ఆ లలితాదేవి కోరికలను ప్రసాదించే కళ్లతో కాంచీ పురములో మాణిక్యాంబగా ఉన్నది. ఆమె నన్ను రక్షించుగాక !
విశేషాలు    
కామకోటి =కోరికలకు అంచు - కామకోటి. 'జగన్మాతను నమ్మినవారు అన్ని కోరికలను సంపూర్ణంగా పొందుతారు' - అని ఒక అర్థం. కోరికల అవధిని, అనగా 'అంతాన్ని' పొందుతారు. అంటే 'నిష్కామస్థితి' లభిస్తుందని ఇంకొక అర్థం. . కామానికి అంచు మోక్షమే.
                                                                                                3
ఏదేవి   తనచుట్టూ శ్రేష్ఠ పున్నాగములతో  (పున్నాగము=సురపొన్న; ఇంద్రుని యేనుఁగు; పురుషశ్రేష్ఠుఁడు; తెల్లగలువ; ) ఉన్నదో
ఆ ప్రకాశించే కమల గతురాలైన  గజలక్ష్మీ దేవి  నన్ను కాపాడు గాక !
                                                                                                4
దత్తపీఠ మందిరా సౌఖ్య వితరణా
శ్రీగురుర్హి సచ్చిదానంద రూపిణీ      
మా దత్త పీఠమందిరములో కొలువై ఉన్నదానా ! సుఖమును ఇచ్చుదానా !
శ్రీ గురు  సచ్చిదానంద స్వరూపిణీ ! లలితాదేవీ ! నన్ను రక్షించు గాక !
విశేషాలు
సత్‌ + చిత్‌ + ఆనందం. సత్యం, జ్ఞానం, ఆనందం కలసి పరమాత్మ స్వరూపం.
భూత, భవిష్యత్‌, వర్తమానాల వల్ల మార్పు చెందనిదీ, ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా ఉండేదీ సత్‌/ సత్తు.
 సచ్చిదానందంలో రెండవదైన చిత్‌/ చిత్తు అంటే ఎరుక.
 నిరుపాధికం, నిరతిశయం, నిరుపమానం అయి ఎప్పటికీ ఉండే సుఖానుభూతి ఆనందం.
దీపానికి ఎరుపు తెలుపుల మిశ్రమ వర్ణం, వేడి, కాంతి ఎలా స్వాభావికంగా కలసి ఉంటాయో అలా సత్తు, చిత్తు, ఆనందం మిళితమై ఉంటాయి. అవి అభిన్నం.
                                      స్వస్తి

No comments: